ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ / OLIVE OIL FOR BEGINNERS

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι όλη μου την οικογένειά να μαγειρεύει πάντα και μόνο με ελαιόλαδο, μερικές φορές ακόμα και πολλά γλυκά. Η γιαγιά μου, το χρησιμοποιούσε ακόμη και ως κρέμα προσώπου, υποστηρίζοντας τα ευεργετικά του αποτελέσματα. Όντας ένα σημαντικό συστατικό της γαστρονομικής παράδοσης, πολλοί Έλληνες, μεταξύ και άλλων λαών, δεν γνώριζαν τις ευεργετικές του επιδράσεις στην υγεία. Η μεγάλη του αξία στη διατροφή μελετήθηκε το 1960, όταν ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι στη λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αντιμετωπίζουν χαμηλότερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία, σε σύγκριση με άλλες εθνικότητες.

Ιστορία
Η ελιά ήταν γνωστή στους αρχαίους χρόνους σε αρκετές λαούς, όπως οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι. Στην αρχαία Αίγυπτο, πίστευαν ότι η ελιά ήταν ένα δώρο για τους ανθρώπους από τη μεγάλη θεά Ίσιδα, ενώ στην Ελλάδα, η πρώτη ελιά φυτεύτηκε στην αρχαία πόλη της Αθήνας, από τη θεά Αθηνά, τη θεά της σοφίας. Από τότε η ελιά και το ελαιόλαδο έχουν καλλιεργηθεί ευρέως και είναι σύμβολα της ειρήνης, γονιμότητας, της δύναμη και του εξαγνισμού.

Ποικιλίες ελαιόλαδου
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προέρχεται μόνον από την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου, και είναι της υψηλότερης ποιότητας με ελεύθερη οξύτητα όχι άνω του 0,8%. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% του λαδιού σε πολλές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο στις χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα: 80%, Ιταλία: 65%, Ισπανία 50%).

Το παρθένο ελαιόλαδο προέρχεται μόνο από την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου, αλλά είναι ελαφρώς χαμηλότερης ποιότητας, με ελεύθερη οξύτητα έως 1,5%, και κρίνεται ότι έχει καλή γεύση, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες αισθητικές ατέλειες.

Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από παρθένα ελαιόλαδα με μεθόδους εξευγενισμού οι οποίες δεν οδηγούν σε αλλαγές στην αρχική γλυκεριδική δομή. Έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, που δεν υπερβαίνει το 0,3% και τα άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που ορίζονται για την κατηγορία αυτή σε αυτό το πρότυπο. Λάδια τα οποία χαρακτηρίζονται ως αγνό ελαιόλαδο είναι κυρίως το εξευγενισμένο ελαιόλαδο, με μια μικρή προσθήκη παρθένου για τη γεύση.

Το πυρηνέλαιο είναι εξευγενισμένο πυρηνέλαιο ελιάς συχνά αναμεμιγμένο με κάποιο παρθένο ελαιόλαδο. Είναι κατάλληλο για κατανάλωση, αλλά δεν μπορεί να περιγραφεί απλά ως ελαιόλαδο.

Επιδράσεις στην υγεία
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και ειδικά σε ελαϊκό οξύ, καθώς και βιταμίνες Ε και Κ.

Η κατανάλωση ελαιολάδου πιστεύεται ότι επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία και τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των μονοακόρεστων λιπών στη διατροφή μπορεί να συνδέεται με τη μείωση του κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Εκτός από τη σύνθεση του λίπους του ελαιολάδου, η σχέση αιτίου-αποτελέσματος σε σύγκριση με άλλα λάδια δεν έχει ακόμη καθοριστεί με επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Ωστόσο, για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο όφελος, το ελαιόλαδο πρέπει να αντικαταστήσει ένα παρόμοιο ποσό των κορεσμένων λιπαρών και όχι να αυξήσει τον συνολικό αριθμό των θερμίδων που καταναλώνονται σε ημερήσια βάση.

Ενώ στους επιστημονικές κύκλους πιστεύεται ότι η κατανάλωση ελαιολάδου σχετίζεται με τη διατήρηση στο αίμα της φυσιολογικής συγκεντρώσης της LDL-χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της HDL-χοληστερόλης και της γλυκόζης, σε μια ολοκληρωμένη επιστημονική ανασκόπηση από την Ευρωπαϊκή Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) το 2011, οι σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος δεν έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί.

Το γάλα για αρχάριους εδώ

Οι βιταμίνες για αρχάριους εδώ

Ο καφές για αρχάριους εδώ

Στη φωτογραφία:

ΕΡΓΟΝ, έξτρα παρθένο

AGORA, έξτρα παρθένο

URBANGRAINS, έξτρα παρθένο

KELEON, έξτρα παρθένο,

LADOLEA, έξτρα παρθένο

unnamed4

Since I can remember myself, I remember all my family cooking always and only with olive oil, sometimes even in desserts. My grandmother even used it as a facial night cream, supporting its beneficial effects. Being an important ingredient of the culinary tradition, not many Greeks, among other people, really knew its beneficial health effects. It’s high value in nutrition was studied in 1960s when researchers found that people in the Mediterranean basin and especially in Crete, faced lower health risk factors, comparing to other nationalities.

History
The olive tree has been known in the ancient times in several populations such as Assyrians and Babylonians. In ancient Egypt, it was believed that the olive tree was a gift to the people from the great goddess Isis, while in Greece, the first olive tree was planted in the ancient city of Athens, by Athina, the goddess of wisdom. Since then the olive tree and olive oil have been cultivated widely and are the symbols of peace, fecundity, strength and purification.

Olive oil varietes
Extra-virgin olive oil comes from virgin oil production only, and is of higher quality with no more than 0.8% free acidity. Extra-virgin olive oil accounts for less than 10% of oil in many producing countries; the percentage is far higher in the Mediterranean countries (Greece: 80%, Italy: 65%, Spain 50%).

Virgin olive oil Comes from virgin oil production only, but is of slightly lower quality, with free acidity of up to 1.5%, and is judged to have a good taste, but may include some sensory defects.

Refined olive oil is the olive oil obtained from virgin olive oils by refining methods that do not lead to alterations in the initial glyceridic structure. It has a free acidity, expressed as oleic acid, of not more than 0.3% and its other characteristics correspond to those fixed for this category in this standard. Oils labeled as Pure olive oil or Olive oil are primarily refined olive oil, with a small addition of virgin-production to give taste.

Olive pomace oil is refined pomace olive oil often blended with some virgin oil. It is fit for consumption, but may not be described simply as olive oil.

Health effects
According to the USDA olive oil is rich in monosaturated fat and especially oleic acid, as well as vitamins E and K.

Olive oil consumption is thought to affect cardiovascular health and blood cholesterol levels. Epidemiological studies indicate that a higher proportion of monounsaturated fats in the diet may be linked with a reduction in the risk of coronary heart disease. Apart from olive oil’s fat composition, a cause-and-effect relationship in comparison to similar oils has not yet been established with sufficient scientific evidence. However, to achieve this possible benefit, olive oil is to replace a similar amount of saturated fat and not increase the total number of calories you eat in a day.

While in the scientific cycles it is believed that olive oil consumption is associated with maintaining normal blood LDL-cholesterol concentrations, normal blood concentrations of triglycerides, normal blood HDL-cholesterol concentrations and normal blood glucose concentrations, in a comprehensive scientific review by the European Food Safety Authority (EFSA) in 2011, these cause-and-effect relationships have not been adequately established.

Milk for beginners here

Vitamins for beginners here

Coffee for beginners here

Pictured:

ΕΡΓΟΝ, extra virgin

AGORA, extra virgin

URBANGRAINS, extra virgin

KELEON, extra virgin

LADOLEA, extra virgin

Βιβλιογραφία – Πηγές / References

Covas MI. (March 2007). Olive oil and the cardiovascular system. Pharmacol. Res. 2007; 55 (3): 175–186.

Kafatos A, Diacatou A, Voukiklaris G. Heart disease risk-factor status and dietary changes in the Cretan population over the past 30 years: the Seven Countries Study. Am J Clin Nutr 1997; 65: 1882-1886.

Keys A, Menotti A, Karvonen MJ, Aravanis C, Blackburn H, Buzina R, Djordjevic BS, Dontas AS, Fidanza F, Keys MH. The diet and 15-year death rate in the Seven Countries Study. Am J Epidemiol 1986;124:903 – 915.

Martinez-Gonzalez MA, Sanchez-Villegas A. The emerging role of Mediterranean diets in cardiovascular epidemiology: monounsaturated fats, olive oil, red wine or the whole pattern? Eur J Epidemiol 2004;19:9-13.

US Food and Drug Administration. November 2004. FDA allows qualified health claim (for monounsaturated fat in olive oil) to decrease risk of coronary heart disease.

World Heart Organization Study Group. Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases. Geneva, Switzerland: World heart Organization; Technical Report Series, 797, 1990.

6 thoughts on “ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ / OLIVE OIL FOR BEGINNERS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s