Η ΔΙΑΙΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ / THE BLOOD TYPE DIET

Οι δίαιτες με βάση την ομάδα αίματος βασίζονται στην ιδέα ότι ο τύπος αίματος, σύμφωνα με το σύστημα αίματος ABO, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τον προσδιορισμό μιας υγιεινής διατροφής.

Αποτελούν ακόμα ένα είδος δίαιτας στο οποίο η επιστημονική κοινότητα αντιτίθεται. Παρακάτω παρατίθενται  οι λόγοι.

Το σύστημα αίματος ABO

Το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την παρουσία ενός, δύο ή κανενός από τα αντιγόνα Α και Β στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων (μόνο το Α αντιγόνο – ομάδα Α, μόνο το Β αντιγόνο – ομάδα Β, αμφότερα τα αντιγόνα Α και Β – ομάδα ΑΒ, κανένα από τα αντιγόνα – ομάδα Ο). Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι πολύ σημαντική στις μεταγγίσεις αίματος, καθώς μια πολύ σπάνιο για τη σύγχρονη Ιατρική αναντιστοιχία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, δυνητικά θανατηφόρες αντιδράσεις.

Γενικά

Η υποκείμενη υπόθεση της δίαιτας με βάση τον τύπο του αίματος είναι ότι τα άτομα με διαφορετικούς τύπους αίματος πέπτουν τις λεκτίνες διαφορετικά. Οι λεκτίνες είναι πρωτεΐνες δέσμευσης υδατανθράκων που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες για τις ομάδες σακχάρων και άλλων μορίων. Οι λεκτίνες βρίσκονται παντού και πολλά τρόφιμα τις περιέχουν. Επειδή μερικές λεκτίνες μπορεί να είναι επιβλαβείς αν μαγειρευτούν ελλιπώς ή καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες, έχουν προταθεί οι δίαιτες «χωρίς λεκτίνη». Έτσι, μια τυπική δίαιτα απαλλαγμένη από λεκτίνη αποκλείει τα περισσότερα δημητριακά, όσπρια, καθώς και τα αυγά, τα θαλασσινά και πολλά συνηθισμένα φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, αυτά τα τρόφιμα δεν περιέχουν επιβλαβή επίπεδα λεκτινών εάν μαγειρευτούν σωστά. Ως εκ τούτου, μια αυστηρή δίαιτα χωρίς λεκτίνη δεν είναι ισορροπημένη και για αυτό είναι επικίνδυνα χαμηλή σε πολλά θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν οι άνθρωποι τρώνε τρόφιμα που δεν είναι συμβατά με τον τύπο αίματος τους, θα αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα υγείας. Αυτή η υπόθεση είναι, με τη σειρά της, βασισμένη στην υπόθεση ότι κάθε τύπος αίματος αντιπροσωπεύει μια διαφορετική εξελικτική ομάδα. Με βάση τη δίαιτα αυτή, η ομάδα Ο θεωρείται η πιο πρωτόγονη ομάδα αίματος στον άνθρωπο, οπότε η βέλτιστη διατροφή των ανθρώπων με αυτή την ομάδα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις υψηλές ζωικές πρωτεϊνικές δίαιτες που είναι χαρακτηριστικές της εποχής του κυνηγού-συλλέκτη. Αντίθετα, εκείνοι με την ομάδα Α ευδοκιμούν σε μια χορτοφαγική διατροφή, καθώς αυτή η ομάδα αίματος πιστεύεται ότι εξελίχθηκε όταν οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, τα άτομα με ομάδα αίματος Β θεωρούνται ότι επωφελούνται από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, επειδή αυτή η ομάδα αίματος πιστεύεται ότι προέρχεται από νομαδικές φυλές. Τέλος, τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ πιστεύεται ότι επωφελούνται από μια δίαιτα που είναι ενδιάμεση από εκείνη που προτείνεται για την ομάδα Α και την ομάδα Β.

Έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων

Η επιστημονική άποψη των διαιτολόγων, των ιατρών και των σχετικών επιστημόνων είναι ότι αυτές οι δίαιτες δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία, καθώς δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία ότι βελτιώνουν την υγεία. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συγκεκριμένης διατροφής και βιοδεικτών όπως ο δείκτης μάζας σώματος, η αρτηριακή πίεση, και η χοληστερόλη και η ινσουλίνη στον ορό μεταξύ νέων ατόμων που έχουν ακολουθήσει αυτή τη δίαιτα για την περίοδο ενός μήνα. Επιπλέον, τα φυλογενετικά δίκτυα ανθρώπινων και μη ανθρώπινων αλληλόμορφων ΑΒΟ γονιδίων, δείχνουν ότι το γονίδιο Α ήταν το πρώτο που εξελίχθηκε. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι θα ήταν εξαιρετικό, από την εξελικτική προοπτική, για φυσιολογικά γονίδια (εκείνα των τύπων Α και Β) να έχουν εξελιχθεί από μη φυσιολογικά γονίδια (του τύπου Ο). Συγκεκριμένα, ο Yamamoto και οι συνεργάτες του σημειώνουν ότι παρόλο που ο τύπος αίματος Ο είναι κοινός σε όλους τους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το γονίδιο Ο αντιπροσωπεύει το γονίδιο των προγόνων στον γονιδιακό τόπο ΑΒΟ, ούτε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ένα ελαττωματικό γονίδιο θα προέκυπτε αυθόρμητα και στη συνέχεια θα εξελισσόταν σε φυσιολογικό γονίδιο.

The blood type diets are based on the notion that blood type, according to the ABO blood group system, is the most important factor in determining a healthy diet. They are another kind of diet that the scientific community opposes. Below are the reasons.

The ABO blood group system

The ABO blood group system is used to denote the presence of one, both, or neither of the A and B antigens on erythrocytes (only the A antigen – A group, only the B antigen – B group, both the A and B antigens – AB group, none of the antigen – O group). In human blood transfusions it is the most important as a very rare in modern medicine mismatch can cause a serious, potentially fatal reactions.

General

The underlying hypothesis of blood type diets is that people with different blood types digest lectins differently. Lectins are carbohydrate-binding proteins that are highly specific for sugar groups of other molecules. Lectins are ubiquitous in nature and many foods contain the proteins. Because some lectins can be harmful if poorly cooked or consumed in great quantities, “lectin-free” diets have been proposed.  Thus, a typical lectin-free diet excludes most grains, pulses, and legumes, as well as eggs, seafood, and many staple fruits and vegetables. However, these foods do not contain harmful levels of lectins if properly cooked. Therefore, a strict lectin-free diet is unbalanced and dangerously low in many nutrients. According to the above, if people eat food that is not compatible with their blood type, they will experience several health problems. That hypothesis is, in turn, based on an assumption that each blood type represents a different evolutionary heritage. Based on the “Blood-Type” diet theory, group O is considered the ancestral blood group in humans so their optimal diet should resemble the high animal protein diets typical of the hunter-gatherer era. In contrast, those with group A should thrive on a vegetarian diet as this blood group was believed to have evolved when humans settled down into agrarian societies. Following the same rationale, individuals with blood group B are considered to benefit from consumption of dairy products because this blood group was believed to originate in nomadic tribes. Finally, individuals with an AB blood group are believed to benefit from a diet that is intermediate to those proposed for group A and group B.

Lack of evidence

The consensus among dietitians, physicians, and scientists is that these diets are unsupported by scientific evidence, since there is no clinical evidence that it improves health. Specifically, it has been shown that there is no significant interaction between blood type diet and biomarkers such as body mass index, blood pressure, and serum cholesterol and insulin among young people, who assessed this diet over a period of a month. Moreover, phylogenetic networks of human and non-human ABO alleles show that the A gene was the first to evolve. The researchers point out that it would be extraordinary, from the perspective of evolution, for normal genes (those for types A and B) to have evolved from abnormal genes (for type O). Specifically, Yamamoto et al. further noted that although the O blood type is common in all populations around the world, there is no evidence that the O gene represents the ancestral gene at the ABO locus. Nor is it reasonable to suppose that a defective gene would arise spontaneously and then evolve into normal genes.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.